دم در خواب دیدن

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود .

و زندگانی به خوشدلی گذرانداما در راه دین سستی کند .

و بعضی از معبران گویند: اگر کسی بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند.

اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند.

دم

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت، دلیل که بر قدر آن مال و نعمت یابد. اگر کسی بیند در دست دم حیوانی داشت که گوشت او حرام بود، دلیل که حرام یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دم حیوان در خواب بر چهار وجه است:

اول: تیغ. دوم: یاران. سوم: مال. چهارم: عیش و راحت.

۱ـ دیدن دم جانوری در خواب ، نشانه آن است که برای لذت بردن به مکانی خواهید رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می کنید ، نشانه آن است که در اثر بی دقتی بدبخت خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانه آن است که وقایعی عجیب شما را سردر گم خواهد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *