دیدن آتش در خواب

دیدن آتش در خواب

دانیال (ع) می گوید :

اگر کسی در خواب اتش بدون دود ببیند به پادشاهی نزدیک می شود و در کار بسته او گشایش بوجود می اید .

 

آتش
اگر ببیند کسی او را در اتش انداحت و اتش او را سوزاند مورد ستم پادشاه قرار می گیرد ولی زود نجات می یابد و بشارت و نیکی به او می رسد .

چنانچه خدای متعال در سوره انبیا ایه ۶۹ می فرماید : گفتیم ای اتش بر ابراهیم سرد و سلامت شو و اگر ببیند اتش او را نسوزاندبا بی میلی و کراهت به سفر می رود.

و اگر اتش را با حرارت و سوزندگی ببیند به تب مبتلا می شود و اگر ببیند اتش اندام او را سوزاند به قدر سوختگی به رنج و گرفتاری مبتلا می شود . اگر ببیند اتش در خانه اش افتاد و همه بدنش سوخت و اتش زبانه می کشید اما ترس و هراسی از ان اتش در او پیدا نشد دلیل انست که محنت و مصیبتی که به او می رسد به سبب بیماری و ناخوشی و ناتوانی است مانند سرما و طاعون و ابله و سرخجه و نظایر اینها .

اگر ببیند که از ان اتش برداشت به قدر ان مال خرامی به او می رسد و اگر ببیند اتش با دود همراه بود ان مال حرام را با رنج و زحمت و جنگ و خصومت به دست می اورد و اگر ببیند از اتش گرمی و جرقه به او رسید کسی از او غیبت می کند .

کرمانی می گوید : اگر ببیند شعله اتش میان مردم انداخت میان مردم دشمنی و عداوت می اندازد. اگر تاجری ببیند مغازه و اجناس او اتش گرفته دارائیش از دست می رود یا با بی انصافی و بی رحمی اجناس خود را به چند برابر قیمت می فروشد و اگر ببیند خانه کسی اتش گرفته ان شخص به جنگ و فتنه و ستم سلطان مبتلا می شود و اگر ببیند اتش لباسش را سوزاند با خویشان و بستگان جنگ و دشمنی می کند یا به جهت مال غم و محنت به او می رسد و اگر کسی در سرزمینی اتشی بزرگ ببیند در انجا جنگ و فتنه می شود و اگر چیز سوخته ای راببیند به جهت زنان با کسی نزاع و خصومت پیدا می کند و اگر ببیند شهری یا محله ای یا سرایی اتش گرفت و هرچه بود سوخت و ان اتش شعله می کشید و صدای ترسناکی داشت در انجا جنگ و پیکار می شود یا بیماری سختی در انجا بروز می کند . اگر ببیند اتش برخی چیزها را سوزاند و برخی را نسوزاند و صدای ترسناکی نداشت بر چنگ و پیکار در ان ناحیه دلالت دارد و اگر اتش شعله و روشنی نداشت دلیل بر بیماری سخت است و اگر اتش را با دود ببیند دلیل بر ترس و بیم در کارها است و اگر ببیند اتشی از اسمان افتادو شهری یا محله ای یا سرایی را سوزاند بلا و فتنه ای که گفته شد بر اهل ان محل خواهد رسید . اگر ببیند که اتش صدای ترسناکی داشت و شعله می کشید و در جایی افتاد ولی لطمه ای وارد نکرد و زبانه کشید در میان اهالی انجا به زبان و در گفتار نزاع و خصومت می شود . اگر ببیند اتشی وحشتناک از زیر زمین بیرون امد و به اسمان رفت دلیل انست که اهالی انجا به اندازه ان اتش با دروغ و تهمت زدن با اولیا الهی مخالفت و مبارزه می کنند .اگر ببیند اتشی از جایی به جایی افتاد و هیچ گزند و لطمه ای نداشت به فایده و منفعت می رسد و اگر فقیر است توانگر می شود .

اسماعیل اشعث می گوید : اگر کسی ببیند از اسمان اتش می بارد در انجا توسط پادشاهان بلا و فتنه و خونریزی می شود و اگر ببیند اتشی از اسمان امد و چیزهای خوردنی او را سوزاند عبادات او نزد خدای متعال پذیرفته می شود . خدای متعال در سوره ال عمران ایه ۱۸۳ می فرماید : تا قربانی بیاورد تا اتش ان را بخورد . و اگر ببیند از اسمان اتش امد و کسی را نسوزاند بیم عذاب الهی می رود . خدای متعال می فرماید : عذاب اتشی که ان را انکار می کردید – سوره سجده ایه ۲۰ . . ممکن است که از پادشاه برای او بیم و هراسی باشد و اگر ببیند کنار اتشی بزرگ گرم می شد به پادشاهی بزرگ نزدیک می شد و اگر ببیند چیزی روی اتش می پخت کار دنیوی او اتمام می پذیرد و به سرانجام می رسد . اگر ببیند اتشی از اسمان فرود امد و گیاه زمین را سوزاند در ان سرزمین مرگ ناگهانی و سکته بسیار می شود و اگر ببیند اتشی بزرگ گنبد یا مناره را سوزاند پادشاه انجا هلاک می شود . برخی از معبران گفته اند اگر ببیند اتشی از زمین بیرون امد و فروغ و روشنی داشت در انجا گنج است .

حضرت صادق (ع) می فرماید : اگر ببیند پاره های اتش می خورد مال یتیمان می خورد . خدای متعال می فرماید : انان که به ستم اموال یتیمان را می خورند اتش به شکم خویش می ریزند و به زودی به اتش دوزخ افکنده می شوند –سوره نسا ایه ۱۰ . اگر ببیند از دهانش اتش بیرون می اید دروغ و تهمت می گوید و اگر ببیند هرجا و هر گوشه اتشهای سوزنده در بر می گرفت از هر نقطه میان مردم میانجی گری و وساطت می کند . اگر ببیند کنار او اتشی برافروخته بود و به او گزندی نمی رساند به او خیر و نیکی می رسد . خدای متعال می فرماید : اایا اتشی که بر می افروزید … سوره وافعه ایه ۷۱ .اگر هیزم اتش بزرگی را شعله ور ببیند در ان محل جنگ و فتنه می شود . خدای متعال می فرماید : هر زمان اتش جنگی بر می افروختند … – سوره مائده ایه ۶۴ . اگر ببیند مردم را اتش می زند بر دشمنان پیروز می شود . اگر ببیند اتش او را سوزاند و ان اتش نور نداشت به بیماری سرسام مبتلا می شود و اگر ببیند ان اتش نور داشت فردی از خویشان و فرزندان او فرزندی پیدا می کند که مردم او را ستایش می کنند و به قدر نور ان اتش مال و بزرگی بدست می اورد و اگر در میدان نبرد اتش ببیند بر بیماری های سخت مثل ابله و سرسام و طاعون و سکته دلالت دارد و اگر ان اتش را با دود ببیند از پادشاه ترس و بیم دارد . اگر اتش را در بازار ببیند دلیل بر بی دینی اهل بازار است که در تجارت بی انصافی کرده و در خرید و فروش دروغ می گویند . اگر ببیند دریا اتش گرفته پادشاه اموال مردم انجا را مصادره و به رعایا ستم می کند و اگر در راهی مجهول اتش ببیند دلیل بر بی دینی است و اگر ببیند لباس کسی اتش گرفته است ان شخص به مصیبت و ترس و بیم دچار می شود .اگر کسی خود را ببیند که روی اتش ایستاده است رنج و زحمت به او می رسد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *