(الف)تعبیرخواب

دیدن استکان در خواب

دیدن استکان در خواب

تعبیر خواب فنجان‌ یا استکان‌

یک‌ فنجان‌ یا استکان‌ پر در خواب‌، علامت‌ خوشبختی‌، سعادت‌، بهروزی‌، رفاه‌، آسایش‌، ترقی‌،ثروت‌ و پیشرفت‌ مضاعف‌ است‌،

استکان
در حالی‌ که‌ فنجان‌ یا استکان‌ خالی‌ نشانه‌ مشکلات‌ مالی‌ است‌، پس‌ بادقت‌ و احتیاط بیشتری‌ مراقب‌ وضعیت‌ مالی‌تان‌ باشید.

فنجان‌ یا استکان‌ تزیین‌ شده‌ یا فانتزی‌ درخواب‌، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ واسطه‌ اعتنا و توجه‌ نشان‌ دادن‌ به‌ پند و اندرز دوستی‌ صادق‌ و باوفا،می‌توانید از بروز یک‌ دردسر و گرفتاری‌ اجتماعی‌، جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آورید.

ارسال پاسخ