(الف)تعبیرخواب

دیدن الاغ در خواب

دیدن الاغ در خواب

دیدن الاغ در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند

دیدن فروختن الاغ زیان باشد

دیدن الاغ بخت او را یاری می کند

الاغ

آنلی بیتون میگوید:

 

۱ـ دیدن الاغ در خواب ، نشانه آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد .

۲ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانه کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .

۳ـ اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانه آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .

۴ـ اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد .

 

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن الاغ در خواب، نشانه‏ى دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببینید که الاغى را مى‏زنید، بدین معنا است که نسبت به خانواده‏تان بى‏تفاوت شده‏اید. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى‏کنید. اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى‏آید.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک الاغ : ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد شد.

برروی یک الاغ سوارهستید : نکبت

شما یک الاغ دارید : مشاجره با دوست صمیمیتان .

یک الاغ از شما نافرمانی می کند : شانس در عشق

یک الاغ در حال دویدن : خبرهای بد و ناخوشایند

یک الاغ که به آهستگی راه می رود : امنیت

یک الاغ میخرید : شادی در کانون خانواده

یک الاغ می فروشید : شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک

یک الاغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک

روی یک الاغ نشسته اید : کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می آورد .

یک الاغ با بار روی پشتش : پول

بچه ها روی الاغ سوار هستند : خوشبختی

یک الاغ را ازطویله بیرون می آورید : ۱- کارهای شما رو به تیرگی میروند ۲- یک ماجرای عشقی به پایان میرسد .

یک الاغ را می زنید : خبرهای بد و نا خوشایند

یک الاغ به شما جفتک می اندازد : عشق ناکام

کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .

یک الاغ مرده را می بینید : عمرشما طولانی می شود

یک الاغ را می کشید : تمام دارائی تان را از دست خواهید داد .

گوشهای یک الاغ : بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید .

صدای عرعر الاغ را می شنوید : ۱- فلاکت و شرمساری ۲- مرگ یک دوست

صدای عرعر چندین الاغ : دوستانتان به دیدن شما می آیند .

یک الاغ وحشی : کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید

تعداد زیادی الاغ : عشق شما را ترک می کند .

الاغهایی که مال دیگران هستند : دوستان بسیار صادقی خواهید داشت .

ارسال پاسخ