(س)تعبیرخواب

ساحل در خواب دیدن

ساحل در خواب دیدن

ساحل در خواب دیدن

ساحل‌ در خواب‌،

نماد تلاقی‌ و مواجهه‌ دو وضعیت‌ و حالت‌ فکری‌ و ذهنی‌ شما است‌

ساحل
ماسه‌ نشان‌دهنده‌ ذهن‌ منطقی‌ و عقلایی‌ شما است‌، در حالی‌ که‌، آب‌ نماد ابعاد و جنبه‌های‌ احساسی‌ عاطفی‌ ونامعقول‌ و غیرمنطقی‌ شما است‌. اگر خواب‌ ببینید که‌ در ساحل‌ و مشغول‌ نگریستن‌ دریا یا اقیانوس‌هستید، یعنی‌ تغییر و تحولات‌ عمده‌، بزرگ‌ و ناشناخته‌ای‌ در زندگی‌ تان‌ به‌ وجود می‌آیند که‌ شما با آنهامواجه‌ می‌شوید. اگر در خوابتان‌، به‌ ساحل‌ نگاه‌ کنید، یعنی‌ مشغول‌ رجعت‌ به‌ چیزی‌ هستید که‌ برایتان‌آشنا است‌. اگر خواب‌ ببینید که‌ در ساحلی‌ آرمیده‌اید و استراحت‌ می‌کنید، یعنی‌ هفته‌های‌ آینده‌، برایتان‌پر از صلح‌ و صفا و آرامش‌ هستند. اگر خواب‌ ببینید که‌ در ساحل‌، مشغول‌ انجام‌ کاری‌ هستید، یعنی‌پروژه‌ای‌ در دست‌ خواهید گرفت‌ که‌ قسمت‌ اعظم‌ وقت‌ تان‌ را به‌ خودش‌ اختصاص‌ می‌دهد.

ارسال پاسخ