دانستنی هاسازه های ضد زلزله

سازه های ضدزلزله در کشور ژاپن

سازه های ضدزلزله در کشور ژاپن

سازه های ضدزلزله در کشور ژاپن

چرا ژاپن زلزله خیز، کمتر آسیب پذیر است؟

یک استاد دانشگاه در آلمان درباره چرایی استحکام سازه ها در ژاپن در برابر زلزله ۹/۸ ریشتری؟

 

گفت: استحکام ساختمان ها در برابر زلزله شدید روز جمعه، نشان داد این کشور زلزله خیز برنامه ریزی دقیقی برای مقاومت ساختمان ها داشته است.

به گزارش ایرنا، ‘اووره دورکا’ مهندس معروف ساختمان و استاد دانشگاه ‘کاسل’ آلمان افزود: موفقیت در این برنامه ریزی فقط به عملکرد کارگران و تکنسین های ساختمانی در زمان ساخت بنا مربوط می شود.

وی در مصاحبه با خبرگزاری د. پ. آ اظهار داشت: اگر این دقت در زمان ساخت صورت نمی گرفت، فاجعه ای به مراتب بزرگتر و گسترده تر از سونامی دیروز با وقوع زلزله قدرتمند در زاپن رخ می داد.
این مهندس آلمانی در باره علت تبدیل نشدن زلزله مهیب ۹/۸ ریشتری ژاپن به یک فاجعه بزرگ انسانی گفت: علت ویران نشدن ساختمان ها در این زلزله مهیب، عملکرد درست کارگران در زمان ساخت بنا بوده است.

دورکا با اشاره به اینکه در زلزله ژاپن تقریبا هیچ خانه ای فرو نریخت و بیشترین خسارت را سونامی متعاقب زلزله ایجاد کرد، درباره نتیجه تحقیق در خصوص مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله، گفت: ساختمان های جدید در دنیا تقریبا شبیه و با یک استاندارد و استفاده از بتون و آهن بنا می شود، ولی چگونگی ساخت در کشورهای مختلف متفاوت است.

این استاد دانشگاه افزود: در ساختمان های ضد زلزله نکته بسیار مهم اتصال تیرک های عمودی و افقی است.در این نقطه، چنانچه خوب عمل نکنیم، خانه ها در زمان وقوع زلزله ویران می شوند.

‘این موضوع نیز به کارگران ساختمانی مربوط می شود. به هر میزان که یک کارگر بهتر آموزش ببیند، دقیق تر نیز کار می کند و به همان نسبت نیز این سازه ها در برابر زلزله بیشتر مقاومت می کنند’.

وی گفت: نقشه ساختمان اگر توسط کارگران به دقت اجرا نشود، بی فایده است. این موضوع هنگام ساخت قابل ارزیابی نیست و فقط زمانی می توان به صحت عملکرد کارگران و تکنسین ها پی برد که زلزله رخ دهد و مقاومت ساختمان نشان داده شود.

ارسال پاسخ