شکم در خواب دیدن

شکم در خواب دیدن

به تاویل معبران بر سه وجه بود.
حضرت دانیال گوید: دیدن شکم از ظاهر و باطن، دلیل بر مال بود.

محمدبن سیرین گوید: دلیل بر فرزندان بود. ابراهیم کرمانی گوید: دلیل بر خویشان. اگر بیند شکمش بزرگ شده بود، دلیل مال بود.

اگر کوچک بیند، دلیل بر نقصان مال و فرزند بود. اگر بیند هر چه درشکم داشت بیرون آورد باز در شکم نهاد، دلیل که به مراد رسد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که از شکم فرزند بیرون آمد، دلیل که ازنسل وی فرزندی اید که اهل بیت او را حشمت بیفزاید. اگر بر شکم خود موی بیند، وام دار گردد. اگر بیند از شکم خود موی بسترد، دلیل وام را بگذارد. اگر بیند سوراخی در شکم داشت، دلیل که عیالان مال او را بخورند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شکم در خواب بر چهاروجه بود.اول: جای علم. دوم: نظام. سوم: عیش. چهارم: فرزندان.

۱ـ اگر در خواب شکم خود را ببینید ، نشانه آن است که آرزوهای بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی کار کنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید .
۲ـ اگر خواب ببینید شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانه آن است که دوستان ، شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند .
۳ـ اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است ، نشانه آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید .
۴ـ اگر خواب ببینید خون از شکمتان جاری می شود ، نشانه آن است که حادثه وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد .
۵ـ اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانه آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است .
۶ـ دیدن شکمی بزرگ درخواب ، نشانه کسب ثروت و سعادت است .
۷ـ دیدن شکمی چروکیده در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری و درد است .
۸ـ اگر دختری خواب ببیند از ناحیه شکم زخمی شده است ، نشانه آن است که خطری او را تهدید می کند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *