لرزیدن در خواب دیدن

محمدبن سیرین گوید:اگر کسی بیند سر او می لرزید، دلیل زحمت است.

اگر بیند گردن او می لرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر بیند کف های او می لرزید، دلیل است سخنی سخت بشنود.

اگر بیند شکم او می لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند همه اندام او می لرزید، دلیل است که سختی بیند. اگر دید پایش می لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.

حضرت دانیال گوید: دیدن لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعف احوال. دوم: ترس و بیم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بیماری. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند آسمان میلرزید، دلیکه در آن دیار ظلم بود. اگر بیند آفتاب یا ماه میلرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد. جابرمغربیگوید: اگر دید عرش میلرزید، دلیل بر بیدیانتیعلما است. اگر لوح و قلم میلرزید، دلیل بدحالیدبیران است. اگر بیند هفت آسمان میلرزید، دلیل محنت است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *