(ل)تعبیرخواب

لقمه در خواب دیدن

تعبیر خواب لقمه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد. دلیل که سخنی خوش گوید.
اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است. جابرمغربی گوید: اگر بیند لقمه گرم دردهان نهاد، دلیل که در بلائی افتد.

اگر لقمه دردهان خوش بود، تاویلش به خلاف این است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لقمه درخواب سه وجه است. اول: بوسه دادن، دوم: سخن لطیف، سوم: منفعت.
اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد.

 

ارسال پاسخ