(ل)تعبیرخواب

لقوه در خواب دیدن

تعبیر خواب لقوه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که رویش از علتِ لقوه کج شد، دلیل که پیش مردم خوار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لقوه در خواب ، دلیل بر مردی منافق بود.

اگر بیند که به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر اشکار شدن دین او است.

ارسال پاسخ