(ل)تعبیرخواب

لنگر – لنگر گاه در خواب دیدن

تعبیر خواب لنگر – لنگر گاه
لنگر
۱ـ خواب لنگر برایدریانوردان نشانه آن است که مسافرتیخوش بر آبهایآرام خواهند داشت .

۲ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جداییاز دوستان یا نقل مکان و مسافرت به خارج است .
۳ـ اگر کسیکه عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانه آن است که با معشوق خود مشاجره و اختلاف پیدا خواهد کرد .

ارسال پاسخ