لنگ شدن در خواب دیدن

لنگ شدن در خواب دیدن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند لنگ شده بود.
دلیل است پیش خویشان خوار شود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر خود را در خواب لنگ بیند، دلیل است که مقصودش برنیاید.

اگر بیند که لنگ بود و به عصا میرفت، دلیل است که از کسییاریخواهد و مرادش برآید. جابرمغربیگوید: اگر بیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که اعتقاد کدخدائیبه کسیکرده بود. اگر لنگ درخواب بیند که لنگ بود و پایدرست شد دلیل که مقصودش و مرادش حاصل شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لنگ درخواب ، بر پنج وجه است، اول: منفعت. دوم: ناتوانی. سوم: درویشی. چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عیش.
لوک اویتنهاو میگوید :
لنگ : شکست خوردن
لنگ بودن : از دست دادن خوشنامی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *