(ل)تعبیرخواب

لوزینه در خواب دیدن

تعبیر خواب لوزینه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که لوزینه در خواب به دهان نهاد، دلیل که سخنی خوش شنود.

اگر بیند لوزینه بسیار داشت، دلیل است مالِ فراوان یابد. اگر دید لوزینه به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد.

ارسال پاسخ