لک لک در خواب دیدن

تعبیر خواب لک لک

محمدبن سیرین گوید:

دیدن لک لک به خواب ، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب.

اگر بیند لک ککی داشت، با چنین کسی صحبت دارد. اگر دید لک لکی بر بام خانه او نشست، دلیل است مهتری به خانه او آید.

اگر بیند لک لک را بکشت. دلیل که دشمن را بکشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لک لک درخواب چهاروجه است.:

اول: مردی دهقان. دوم: پادشاهی ضعیف. سوم: پاسبان. چهارم: غریبی و درویشی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *