(م)تعبیرخواب

مازو درخواب دیدن

تعبیر خواب مازو

محمدبن سیرین گوید:

اگر مازو از درخت جمع کرد، دلیل است که به سختی مال حاصل کند.

اگر بیند که به خروار مازو داشت، دلیل است مال بسیار حاصل کند.
اگر بیند که مازو خورد، دلیل که مال حرام خورد.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن مازو در خواب ،دلیل بیماری است و مازوی سبز و سیاه غم و اندوه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مازو در خواب چهاروجه است. اول: مکروه. دوم: غم و اندوه. سوم: بیماری. چهارم: ملامت در کارها.

ارسال پاسخ