(م)تعبیرخواب

ماسه – شن درخواب دیدن

تعبیر خواب ماسه – شن
دیدن ماسه در خواب ، نشانه روبرو شدن با کمبود و زیان است .

[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=” av_uid=’av-9qzeaw’]
[av_slide id=’16468′ av_uid=’av-79ny4o’][/av_slide]
[av_slide id=’16469′ av_uid=’av-5shidk’][/av_slide]
[av_slide id=’16470′ av_uid=’av-3jduco’][/av_slide]
[av_slide id=’16471′ av_uid=’av-2xmvmg’][/av_slide]
[/av_slideshow]

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند.

اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

ارسال پاسخ