(م)تعبیرخواب

ماما -قابله درخواب دیدن

تعبیر خواب ماما -قابله
ماما
۱ـ دیدن ماما در خواب ، نشانه آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد که احتمال رهایی از آن بسیار کم است .

۲ـ اگر دختری در خواب ماما ببیند ، علامت آن است که پریشان و رسوا خواهد شد .

ارسال پاسخ