(م)تعبیرخواب

مجلس در خواب دیدن

تعبیر خواب مجلس

محمدبن سیرین گوید:

اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسیر قرآن و توحید می گفت،

دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به قدر درستی قرآن خواندن.

جابرمغربی گوید: اگر در مجلس علم می گریست، دلیل که از کار که به دین تعلق دارد شاد شود.

اگر بیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و از خود برفت، دلیل که او را کاری پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید در مجلس شراب با حریفان شراب می خورد، دلیل که به هوای نفس و حرم رضا دهد .

اگر دید در مجلس چنگ و چغانه بود، دلیل مصیبت بود.

ارسال پاسخ