(م)تعبیرخواب

محبره(سیاهی دان) در خواب دیدن

محبره(سیاهی دان) در خواب دیدن

محمدبن سیرین گوید:

دیدن محبره درخواب ، دلیل بر زنی است پاک و عالمه.

اگر بیند که محبره داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد و از وی منفعت یابد اگر بیند که محبره او ضایع شد، دلیل زنش بمیرد.

اگر زن ندارد، زنی از خویشان او بمیرد.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند.

اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

ارسال پاسخ