(م)تعبیرخواب

مذکر در خواب دیدن

تعبیر خواب مذکر

محمدبن سیرین گوید: مذکر به خواب به معنی پنددهند بود.

اگر کسی بیند که مردی را پند می داد، دلیل شادی بود.

اگر این خواب را بیماری بیند شفا یابد. اگر بیند که مردی را پند می داد و در آن پند صلاح دنیا و آخرت او بود، دلیل که کار دین و دنیای او نیک شود.

ارسال پاسخ