ادبیمحمد رضا آقاسی

مرحوم محمد رضا آقاسی

مرحوم محمد رضا آقاسی

با همه لحن خوش آوایی ام
در به در کوچه تنهایی ام
ای دو سه تا کوچه زما دورتر
نغمه تو از همه پرشورتر

کاش که این فاصله را کم کنی
محنت این قافله را کم کنی
کاش که همسایه ما می شدی
مایه آسایه ما می شدی

هر که به دیدار تو نائل شود
یک شبه حلال مسائل شود
دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه مارا عطشی دست داد

نام تو بردم لبم آتش گرفت
شعله به دامان سیاوش گرفت
نام تو آرامه جان من است
نامه تو خط امان من است

ای نگهت خواستگه آفتاب
بر من ظلمت زده یک شب بتاب
پرده برانداز زچشم ترم
تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یار و مددکار ما
کی و کجا وعده دیدار ما آقاسی

 

 

مسلمـــان نمــــــایان تکنـوکــرات
ره آوردتان چیست به جز منکرات

شما گـــــــر نماینـــده مردمیـــد
چرا مات و مبهوت و سر در گمید

شمایی که دین را به نان می دهیـد
کجــــا در ره عشق جـان می دهیــد… آقاسی

 

میرسد از راه مردی از دیار آشنایی
بر زبانش مهربانی در نگاهش روشنایی

روشنایی می دهد خورشید را برق نگاهش
می گذارد آسمان هر روز پیشانی به راهش

می رسد مهدی به دستش تیغ سرخ اقتدار
لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار آقاسی

 

مسلمان بی نمازی، ناسپاسیست
نماز اول قدم در خود شناسیست…

نماز آرام جان مومنین است
ستون آسمان پیمای دین است

خوشا آنان که داعم در نمازند
تمام عمر قائم برنمازند آقاسی

 

شیعیان فرهنگ عاشورا چه شد
پرچم خون رنگ عاشورا چه شد

کیست تا پرچم به دوش خون کشد
شیعه را از خواب خوش بیرون کشد… آقاسی

 

ای که هر دم دم ز حیدر میزنی
بر یتیمــــان علــــی سر می زنی

شاهـد اقبـــــال در آغوش کیست
کیسه نان و رطب بر دوش کیست

کیست آن کس کز علی یادی کند
بر یتیمـان مــن امــــــــدادی کند

دست گیرد کودکـان درد را
گرم سازد خانه های سرد را

ای جوانمردان جوانمردی چه شد
شیوه رندی و شبگـــردی چه شد

شیعگی تنها نماز و روزه نیست
آب تنها در میان کــــوزه نیست

کاسه را پر کن ز آب معرفت
تا درو جوشد شراب معرفت

بادۀ ممــــا رزقنــاهـــــم بنــوش
ینفقون بنیوش و در انفاق کوش

هم بنوش و هم بنوشان زین سبو
لـن تنالـــــوا البـر حتــی تنفقــــوا

جستجویی کن سبـــوی باده را
شستشویی کن به می سجاده را

ای مسلمان زاده بعد از هر اذان
رکعتی تنهی عن الفحشا بخـــوان

گر نمــــازت ناهی از منکر شود
از اذانت گوش شیطان کر شود

هر سحـر دست نیایش باز کن
بیخود از خود تا خدا پرواز کن

بال مرد حق بود دست دعا
لیس الانسان الا ما سعـــی آقاسی

 

دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد
به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد

به مکّه آمدم ای عشق تا تو را بینم
تویی که نقطه‌ی عطفی به اوج آیینم

کدام گوشه‌ی مشعر، کدام کنج منا
به شوق وصل تو در انتظار بنشینم

روا مباد که بر بنده‌ات نظر نکنی
روا مباد که ارباب جز تو بگزینم

چو رو کنی به رهت، درد و رنج نشناسیم
ز لطف روی تو دست از ترنج نشناسیم آقاسی

 

ای که هر دم دم زحیدر می زنید
بر یتیمان علی سر می زنید

بر یتیمان علی پرداختن
بهتر از هفتاد مسجد ساختن
یا علی امروز تنها مانده ایم
در هجوم اهرمن ها مانده ایم
یا علی شام غریبان را ببین
مردم سر در گریبان را ببین

گردش گردونه را بر هم بزن
زخم های کهنه را مرهم بزن

مشک ها در راه سنگین می روند
اشک ها از دیده رنگین میروند

مشکهای خسته را بر دوش گیر
اشک ها را گرم در آغوش گیر آقاسی

 

خبر آمد خبری در راه است
سر خوش آن دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید شاید
پرده از چهره گشاید شاید… آقاسی

 

گفت خداوند جهان آفرین
بنده من لا … الکافرین

قوم به حج رفته بالانشین
لکه ننگید به دامان دین

پشت به آداب خدا کرده اید
این چه دکانیست که وا کرده اید

دین که متاع سر بازار نیست

با همه لحن خوش آوایی ام
در به در کوچه تنهایی ام

ای دو سه تا کوچه زما دورتر
نغمه تو از همه پرشورتر

کاش که این فاصله را کم کنی
محنت این قافله را کم کنی

کاش که همسایه ما می شدی
مایه آسایه ما می شدی

هر که به دیدار تو نائل شود
یک شبه حلال مسائل شود

دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه مارا عطشی دست داد

نام تو بردم لبم آتش گرفت
شعله به دامان سیاوش گرفت

نام تو آرامه جان من است
نامه تو خط امان من است

ای نگهت خواستگه آفتاب
بر من ظلمت زده یک شب بتاب

پرده برانداز زچشم ترم
تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یار و مددکار ما
کی و کجا وعده دیدار ما آقاسی

 

مسلمـــان نمــــــایان تکنـوکــرات
ره آوردتان چیست به جز منکرات

شما گـــــــر نماینـــده مردمیـــد
چرا مات و مبهوت و سر در گمید

شمایی که دین را به نان می دهیـد
کجــــا در ره عشق جـان می دهیــد… آقاسی

 

میرسد از راه مردی از دیار آشنایی
بر زبانش مهربانی در نگاهش روشنایی

روشنایی می دهد خورشید را برق نگاهش
می گذارد آسمان هر روز پیشانی به راهش

می رسد مهدی به دستش تیغ سرخ اقتدار
لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار آقاسی

 

مسلمان بی نمازی، ناسپاسیست
نماز اول قدم در خود شناسیست…

نماز آرام جان مومنین است
ستون آسمان پیمای دین است

خوشا آنان که داعم در نمازند
تمام عمر قائم برنمازند آقاسی

 

شیعیان فرهنگ عاشورا چه شد
پرچم خون رنگ عاشورا چه شد

کیست تا پرچم به دوش خون کشد
شیعه را از خواب خوش بیرون کشد… آقاسی

 

ای که هر دم دم ز حیدر میزنی
بر یتیمــــان علــــی سر می زنی

شاهـد اقبـــــال در آغوش کیست
کیسه نان و رطب بر دوش کیست

کیست آن کس کز علی یادی کند
بر یتیمـان مــن امــــــــدادی کند

دست گیرد کودکـان درد را
گرم سازد خانه های سرد را

ای جوانمردان جوانمردی چه شد
شیوه رندی و شبگـــردی چه شد

شیعگی تنها نماز و روزه نیست
آب تنها در میان کــــوزه نیست

کاسه را پر کن ز آب معرفت
تا درو جوشد شراب معرفت

بادۀ ممــــا رزقنــاهـــــم بنــوش
ینفقون بنیوش و در انفاق کوش

هم بنوش و هم بنوشان زین سبو
لـن تنالـــــوا البـر حتــی تنفقــــوا

جستجویی کن سبـــوی باده را
شستشویی کن به می سجاده را

ای مسلمان زاده بعد از هر اذان
رکعتی تنهی عن الفحشا بخـــوان

گر نمــــازت ناهی از منکر شود
از اذانت گوش شیطان کر شود

هر سحـر دست نیایش باز کن
بیخود از خود تا خدا پرواز کن

بال مرد حق بود دست دعا
لیس الانسان الا ما سعـــی آقاسی

 

دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد
به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد

به مکّه آمدم ای عشق تا تو را بینم
تویی که نقطه‌ی عطفی به اوج آیینم

کدام گوشه‌ی مشعر، کدام کنج منا
به شوق وصل تو در انتظار بنشینم

روا مباد که بر بنده‌ات نظر نکنی
روا مباد که ارباب جز تو بگزینم

چو رو کنی به رهت، درد و رنج نشناسیم
ز لطف روی تو دست از ترنج نشناسیم آقاسی

 

ای که هر دم دم زحیدر می زنید
بر یتیمان علی سر می زنید

بر یتیمان علی پرداختن
بهتر از هفتاد مسجد ساختن

یا علی امروز تنها مانده ایم
در هجوم اهرمن ها مانده ایم

یا علی شام غریبان را ببین
مردم سر در گریبان را ببین

گردش گردونه را بر هم بزن
زخم های کهنه را مرهم بزن

مشک ها در راه سنگین می روند
اشک ها از دیده رنگین میروند

مشکهای خسته را بر دوش گیر
اشک ها را گرم در آغوش گیر آقاسی

 

خبر آمد خبری در راه است
سر خوش آن دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید شاید
پرده از چهره گشاید شاید… آقاسی

 

گفت خداوند جهان آفرین
بنده من لا … الکافرین

قوم به حج رفته بالانشین
لکه ننگید به دامان دین

پشت به آداب خدا کرده اید
این چه دکانیست که وا کرده اید

دین که متاع سر بازار نیست
سیم و زر و درهم و دیتار نیست… آقاسی

 

به آوای خروسان سحر خیز
سحر سر میزند از خواب برخیز

به آب دیده دل را شستشو کن
پس آنگه جانب معشوق رو کن

مساجد خانه نور سرورند
تجلی گاه آیات حضورند

زجا برخیز هنگام حضور است… آقاسی

سیم و زر و درهم و دیتار نیست… آقاسی

 

به آوای خروسان سحر خیز
سحر سر میزند از خواب برخیز

به آب دیده دل را شستشو کن
پس آنگه جانب معشوق رو کن

مساجد خانه نور سرورند
تجلی گاه آیات حضورند

زجا برخیز هنگام حضور است… آقاسی

ارسال پاسخ