(م)تعبیرخواب

مرغزار در خواب دیدن

مرغزار در خواب دیدن

تعبیر خواب مرغزار

محمدبن سیرین گوید: دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسلام بود.
اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک اوست، دلیل که دین او پاک بود.

اگر آن مرغزار از آن دیگری بود و او تماشا می کرد، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد.

اگر بیند در مرغزار خود می گشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود و عاقبتش محمود بود.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن مرغزار، دلیل بزرگی است. اگر بیند درمرغزاری سبز بود و گل ها شکفته بود به وقت خود و آبهای روان، دلیل که مرگِ او به شهادت بود.

اگر دید گل و ریاحین از مرغزار سبز شد، دلیل که او را با بزرگی صحبت افتد که از خدم و حشم دور مانده.

اگر بیند در مرغزار گوسفندان بودند، دلیل که لشگر شاه بی وفا باشند.

اگر بیند در مرغزار گل و ریاحین جمع کرد،دلیل که مال به سختی حاصل کند.

جابرمغربی گوید: دیدن مرغزار دلیل زن بود. اگر درمرغزاری سبز شد، دلیل که زن مستوره بخواهد.

اگر آن مرغزار سبز نباشد تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرغزار درخواب برهشت وجه است.

اول: دین. دوم: اعتقاد. سوم: معیشت ونظام کار. چهارم: پادشاه. پنجم: مردی بزرگ. ششم: خیرومنفعت. هفتم: زن. هشتمک مرادیافتن.

ارسال پاسخ