(م)تعبیرخواب

مسح کردن درخواب دیدن

تعبیر خواب مسح کردن

اگر مردی در خواب دید که مسح کرد، دلیل که او را فرزندی آید عالم و مردم متابعت او کنند.

اگر دید مسح بر موزه کرد، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش به نظام آید.

ارسال پاسخ