(م)تعبیرخواب

مشارکت درخواب دیدن

تعبیر خواب مشارکت
مشارکت
۱ـ اگر خواب ببینید با مردی در امری مشارکت می کنید ،

علامت آن است که امور مالی شما بی ثبات و متزلزل است .

۲ـ اگر خواب ببینید با زنی در امری مشارکت می کنید ،

نشانه آن است که کارهای خود را از نظر دوستان مخفی نگه می دارید .
۳ـ اگر خواب ببینید شراکت خود را با دیگری به هم می زنید ، علامت آن است که امور زندگی به دلخواه شما سامان می پذیرد .

ارسال پاسخ