(م)تعبیرخواب

مشرک درخواب دیدن

مشرک درخواب دیدن

اگر مشرک مسلمان شد، دلیل که در مسلمانی بمیرد.

اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد یا شکر حق تعالی گذارد، دلیل که مسلمان شود ونعمتش زیاده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر مشرکی را مستور دید، دلیل که طالب علم شود و بر دشمن ظفر یابد. اگر مستور نبود، دلیل که با مردم بدمذهب صحبت دارد و بدنام شود.

ارسال پاسخ