(م)تعبیرخواب

مِشک آب درخواب دیدن

تعبیر خواب مشک آب

دیدن مشک آب درخواب ، دلیل سفر است. اگر بیند مشکی نو داشت دلیل که به سفر رود. اگر دید مشک کهن داشت به خلاف این است.
اگر در این مشک سوراخی بود، دلیل زیان بود از سفر. ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مشک آب داشت و به مردم می داد، دلیل که با مردم احسان کند.

اگر بیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است.
اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند.

اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

ارسال پاسخ