تعبیر خواب مشک

اگر دید مشک داشت، دلیل که مردم او را ثنا گویند.

اگر بیند بویِ مشک می شنود، دلیل که نیکوئی با کسی کند که قدر ان نداند.

اگر دید مشک بر خود می مالید، دلیل که با خلق احسان کند.

جابرمغربی گوید: اگر دید نافه ای از مشک بیرون آورد، دلیل که زنی توانگر بخواهد.

اگر بیننده عالم بود، دلیل که عملش زیاده شود. اگر بازرگان بود مالش زیاده شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مشک بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: عیش خوش. سوم: کنیزک. چهارم: مال. پنجم: سخن خوش.