مصحف درخواب دیدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مصحف خواندن، دلیل علم و حکمت است. اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد، دلیل که علم و حکمت آموزد. اگر مصحفی بخرید، دلیل که طالب علم شود.

اگر مصحف را به آتش بسوخت، دلیل بر فساد دین او بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مصحفِ گشاده. بر سرنهاد یا بر دیده می مالید، دلیل که والی شهر شود. اگر دید ورقهای مصحف میخورد، دلیل که قران بسیار خواند. اگر دید ورقهای مصحف می درید، دلیل که نماز نگذارد.

اگر قران را تفسیر می کفت، دلیل که کاری شروع کند و آن کارِ ناروائی بود. اگر بیند مصحف داشت و چون بگشاد هیچ ننوشته بود، دلیل که دل و زبانش راست نباشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مصحف بر پنج وجه است. اول: علم. دوم: میراث. سوم: امانت. چهارم: روزی. پنجم: مال ونعمت. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مصحف بفروخت، دلیل که دین نزد او حقیر بود.
اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *