(م)تعبیرخواب

مطهره درخواب دیدن

تعبیر خواب مطهره

محمدبن سیرین گوید: اگر دید مطهره نو داشت، دلیل منفعت است از سفر، اگر کهن بیند تاویلش به خلاف این است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مطهره بر سه وجه است.
اول: سفر. دوم: مال. سوم: زندگانی.
اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند.

اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود.

اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

ارسال پاسخ