مغز – مخ در خواب دیدن

حضرت دانیال گوید: دیدن سر و مغز و استخوان درخواب ، دلیل بر مالی بود که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند.

اگر مغز دیگران میخورد، دلیل که مال مردم هزینه کند. محمدبن سیرین گوید: اگر بیندمغز سر او بر زمین افتاد، دلیل که مال از دستش برود. اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دلیل که مایه به دست آورد. جابرمغربی گوید: اگر مغز جانوری می خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل مال حرام است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مغز درخواب بر سه وجه است. اول: مال نهانی. دوم: عقل. سوم: بصر.
۱ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانه آن است که محیط نامطلوب زندگی شما به طرف دوستانی ناباب خواهد کشید .
۲ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانه رنج از بیماریهای روحی است .
۳ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، علامت آن است که ناگاه دانش و علمی کسب می کنید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *