(م)تعبیرخواب

مقل در خواب دیدن

تعبیر خواب مقل

اگر کسی دید مقل از درخت باز می کرد، دلیل که کاری بی منفعت کند.
اگر دید مقل خورد، دلیل زیان بود.
اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

ارسال پاسخ