تعبیر خواب میخ

دیدن میخ درخواب ، دلیل برادر است.

اگر بیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند.

اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی پیوندد.

میخ
ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت.

اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به، دلیل که با منافقی دوستی کند.

اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود. اگر میخ از استخوان بیند، دلیل قوت بود.

اگر بیندمیخی آهنین داشت، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد.

اگر بیند میخ بر زمین زد، دلیل که از کسب خود توانگر شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن میخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن.

لوک اویتنهاو می گوید :

میخ چوبی : برنامه سودمند

میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *