تعبیر خواب میش

دیدن میش درخواب ، دلیل بر زنی بود کریمه یا مردی بزرگ.

اگر دید میشی داشت، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند پوست از میش جدا کرد، دلیل که بر شخصی غالب شود و مالش بستاند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید با میشی جنگ کرد، دلیل که زنی با او حیله کند.

اگر دید شیر میش خورد، دلیل که بیمار شود. اگر بیند میشی را به وی بخشیدند، دلیل که او را فرزندی آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن میش بر چهاروجه است:

اول: امام. دوم: خلیفه. سوم: امیر. چهارم: رئیس.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *