(م)تعبیرخواب

می پخته در خواب دیدن

تعبیر خواب می پخته

دیدن میِ پخته در خواب ، دلیل بر مال حرام بود.
اگر بیند می پخته خورد، دلیل که به قدر مستی مال حرام حاصل آید. اگر بی می مست بود، دلیل که او را ترس و بیم بود.

اگر بیند در میان می غرق شد، دلیل که درخصومت و دشمنی هلاک و نابود گردد.

اگر بیند آب در روی می پخته می فروخت، دلیل که چیزی حرام فروشد.
اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند.

اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

ارسال پاسخ