(ن)تعبیرخواب

نابینا در خواب دیدن

نابینا در خواب دیدن

اگر درخواب بیند نابینا شد، دلیل که در اسلام گمراه است. اگر یک چشم او نابینا شد، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد.

نابینا
 ابراهیم کرمانی گوید: اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود.

اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس رااز راه ببرد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهی دین. اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.
۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

ارسال پاسخ