(ن)تعبیرخواب

نام گردانیدن در خواب دیدن

تعبیر خواب نام گردانیدن

محمدبن سیرین گوید:

دیدن نام گردانیدن، اگر از نام اول بهتر بود،

چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند، دلیل خیر بود.

نام

اگر از نام او بدتر بود، دلیل فساد است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

نام نیکو با کُنْیَت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این، دلیل خیر و صلاح بود .

و آن چه به خلاف این ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن، دلیل شر و فساد است.

ارسال پاسخ