(ن)تعبیرخواب

نانخواه در خواب دیدن

تعبیر خواب نانخواه

اگرنانخواه داشت، دلیل غم است.

اگر بیند که نانخواه بینداخت یا به کسی داد، دلیل است از غم رهائی یابد.

نان
۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

ارسال پاسخ