(ن)تعبیرخواب

ناشناس در خواب دیدن

تعبیر خواب نایلون
۱ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن کرده اید ،
علامت آن است که به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد.

نایلون
 اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن کرده اید ، علامت آن است که اگر مراقب رفتار خود نباشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد . ۲ـ اگر خواب ببینید در مکالمه خود با دیگران ، واژه نایلون را بکار می برید ، نشانه آن است که به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب کنید . ۳ـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون کش می آید ، نشانه آن است که در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید . ۴ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانه آن است که برخی کارها پنهانی انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درک شما نخواهند بود .

ارسال پاسخ