نبات درخواب دیدن

تعبیر خواب نبات

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد.

و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص.

اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد.و در خواب دیدنش نیکو است.

نبات
محمدبن سیرین گوید: دیدن هر نباتی به وقت خود، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است.و آن را که ساق و شاخ بود، دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی و کوتاهی.

اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است:

اول: مال و نعمت. دوم: بزرگی و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زیادتی حرمت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *