(ن)تعبیرخواب

نخچیر در خواب دیدن

تعبیر خواب نخچیر

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که نخجیر صحرا مطیع او گشتند، دلیل که مهتر قوم شود و گویند که سالار دزدان شود.

نخجیر
اگر بیند که خود به صوتر نخجیرات بود، دلیل است بددین بود و توبه باید نمود.

جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند که نخجیران را به دام یا تله می گرفت، دلیل که به حیله مال از مردم بیابانی بستاند .

اگر بیند که نخجیران با وی سخن گفتند و مطیع او شدند، دلیل که مقرب پادشاه شود.

ارسال پاسخ