(ن)تعبیرخواب

نرد باختن درخواب دیدن

تعبیر خواب نرد باختن

نردباختن در خواب ، دلیل بر کاری باطل است.

اگر بیند که نرد باخت و ببرد، دلیل که بر خصم غالب شود. اگر نبرد تاویل به خلاف است.

نرد
۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

ارسال پاسخ