تعبیر خواب جنگ کردن – نزاع تعبیر

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسیب یند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

نزاع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانیهایی که پیش می آید خبر میدهد.

صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوه یاست که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم. ابن سیرین می گوید در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.

چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما میگوید که جهت روبه روییبا غم ها و رنج ها و نگرانیها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است.

چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما میگوید که تنها میمانید و در مشکلی که پیش میآید هیچ دستی دست شما را نمی گیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویایاین که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتیو امنیت خانوادگیاست و نباید نگران شوید.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن جنگ غم واندوه شود
دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگه دارد تا آزار حاصل نگردد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *