(ن)تعبیرخواب

نسرین درخواب دیدن

تعبیر خواب نسرین

دیدن نسرین به خواب ، دلیل راحت بود و گویند، دلیل فرزند است. .

نسرین
اگر بیند کسی دسته نسرین به وی داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود

ارسال پاسخ