(ن)تعبیرخواب

نشاسته درخواب دیدن

تعبیر خواب نشاسته

نشاسته ماده ای است که از گندم می گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و برکت تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید که غذایی از نشاسته می خورید به نعمت می رسید.

و چنانچه ببینید خودتان نشاسته درست می کنید کاری انجام می دهید که در آن برکت است.

اگر درخواب بیند که نشاسته می خورد، دلیل غم است و گویند که بیمار شود.

اگر بیند که نشاسته را حلوا نمود و خورد، دلیل منفعت است.

اگر بیند که از گندم نشاسته نمود، دلیل که به کسب خود نعمتی حاصل کند.

ارسال پاسخ