(ن)تعبیرخواب

نشان خانوادگی درخواب دیدن

نشان خانوادگی درخواب دیدن

تعبیر خواب نشان خانوادگی
دیدن نشان خانوادگی در خواب علامت آن است که هرگز مقام و عنوانی به چنگ نمی آورید .

نشان
اگر بیند کسی دسته نسرین به وی داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود

ارسال پاسخ