(ن)تعبیرخواب

نمایش شو در خواب دیدن

تعبیر خواب نمایش – شو
نمایش
۱ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش ایفا می کند ، علامت آن است که دوستی خوش مشرب از او خواستگاری خواهد کرد .

و بعد از ازدواج عقاید و کارهایمورد علاقه خود را با دقت بیشتر دنبال میکند .

نمایش
۲ـ اگر خواب ببینید به موقع برای تماشای نمایش به نمایشگاه نمی رسید ،

علامت آن است که ناگاه شادمانی به زندگی شما راه خواهد یافت .

ارسال پاسخ