(ن)تعبیرخواب

نمد در خواب دیدن

نمد در خواب دیدن

نمد در خواب دیدن

نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد نیز دیدنش در خواب نیکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبیر کرده اند.

نمد
اگر ببینید لباسی از نمد دارید با زنی ثروتمند ازدواج خواهید کرد و اگر کفشی از نمد داشته باشید، به سفری می روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می گردد. اگر ببینید فرشی از نمد دارید، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت.

اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته، به مال شما تجاوز می شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می سوزانید مال خویش را هدر می دهید.
اگربیند نمد سفید داشت، دلیل بر مال حلال است. اگر سیاه بیند، دلیل که به کسب خود مال حاصل کند. اگر نمدش بسوخت، دلیل که مالش تلف شود.

ارسال پاسخ