(ن)تعبیرخواب

نیشکر در خواب دیدن

تعبیر خواب نیشکر

اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسیداد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

نیشکر
۱ـ اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد کردن است ، نشانه آن است که در کسب ثروت پیشرفت شایانیخواهید داشت .
۲ـ دیدن نیشکر بریده در خواب ، نشانه شکست کامل در تمام شئونات زندگیاست .

ارسال پاسخ