(ن)تعبیرخواب

نیش خوردن از حشرات در خواب دیدن

تعبیر خواب نیش خوردن از حشرات
نیش خوردن از حشرات
لوک اویتنهاو میگوید :
نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد.

 

ارسال پاسخ