(ن)تعبیرخواب

نیل در خواب دیدن

رود نیل

تعبیر خواب نیل

حضرت دانیال گوید:

دیدن نیل در خواب غم و اندوه است.

رود نیل
اگر بیند نیل داشت، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر بیند نیل او ضایع شد، دلیل که از غم برهد.

اگر بیند جامه خود را با نیل رنگ کرد، دلیل مصیبت است.

اگر دید نیل خورد دلیل که آفتی به وی رسد.

ارسال پاسخ